Blog

Posts Tagged online marketing

3 hình thức quảng cáo chính trên Facebook

Quảng cáo trên Facebook có 3 hình thức chính: Facebook Ads – Sponsored Stories – Post Engagement, mỗi hình thức phù hợp với một mục tiêu marketing nhất định và mang lại hiệu quả khác nhau.

Điểm giống nhau ở cả 3 hình thức:

  • Chi phí tính theo click (CPC) hoặc theo lượt hiển thị (CPM)
  • Lựa chọn tiếp cận người xem theo: Độ tuổi, Giới tính, Địa lý, Ngôn ngữ, Sở thích, Tình trạng hôn nhân,Học vấn…

(more…)

Posted in: Social Marketing

Leave a Comment (0) →